Algemene Voorwaarden

Aanmelding: Enig recht op een plaats wordt pas verkregen nadat de overeenkomst is ondertekend en betaling is geschied en bevestiging is verkregen. Op het inschrijfformulier kunnen specifieke wensen worden aangegeven. De organisatie doet haar uiterste best om hier rekening mee te houden, maar kan niet garanderen dat de betreffende wens wordt ingewilligd, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

 

Annulering: Annulering dient schriftelijk en gedateerd te gebeuren. Annuleren tot 3 weken voor aanvang van de festival krijgt de standhouder 50% van de contractprijs berekend. Annulering later dan 3 weken voor aanvang van de festival: 100% van de factuur.

 

Betaling: Betaling dient bancair te geschieden. Indien betaling niet is ontvangen binnen de aangegeven betalingstermijn kan deelname komen te vervallen. Als de standhouder niet op de festival verschijnt na betaling van de factuur, zal er een “no show fee” in rekening worden gebracht aan de standhouder van nogmaals het volledige factuurbedrag zonder de eventuele kortingen met een minimum van €500,-. Deze “no show fee” dient binnen 14 dagen na de festival datum te zijn betaald. Als deze niet op tijd betaald wordt, zal de “no show fee” worden vermeerderd met een bedrag van €200,-per week dat de betaling uitblijft. Het niet in rekening brengen van de “no show fee” zal alleen in uitzonderlijke omstandigheden gebeuren, zulks ter beoordeling door de organisatie.

 

Na akkoord van de organisatie, mag een stand worden gedeeld. Het aanbrengen van partners is op eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer evenals het verrekenen van de kosten. Voor een tweede stand betaalt de deelnemer het volledige tarief. Indien de deelnemer geen gebruik wenst te maken van een stand dient evengoed het volledige tarief voldaan te worden. De organisatie is niet verplicht betaling te retourneren bij onvrede van de deelnemer, tenzij zulks redelijkerwijs verwacht kan worden. Stroom: De organisatie levert alleen stroom, mits dit puur noodzakelijk is voor de verkoop van de waar. Indien de deelnemer stroom nodig heeft is hij/zij zelf verantwoordelijk voor een haspel en geschikte stekkers.

 

Stroom zal alleen beschikbaar zijn na opgave van de hoeveelheid benodigde stroom (aangegeven in watt) en betaling ervan. De standhouder verklaart dat de organisatie niet aansprakelijk is voor welke schade dan ook die ontstaat door een niet (volledig) functionerende stroomvoorziening tijdens de festival.

 

Opgave van stroombenodigdheden dient minstens een week voor aanvang schriftelijk te zijn doorgegeven aan de organisatie. 

 

Aankomst en laden en lossen: Houdt u aan de opbouw- en afbouwshift en de route die u door de organisatie gegeven is. Deelnemers dienen deze instructies op te volgen. Parkeren op het dek is alleen mogelijk als dit van te voren is gecommuniceerd met de organisatie. Gezien de drukte van het festival zullen deze richtlijnen strak worden nageleefd.

 

Tijdens het inrichten van uw stand: Het product waarmee de deelnemer zich inschrijft is gelijk aan het artikel dat op de festival wordt aangeboden. Dit om een goed gesorteerd aanbod te behouden. Als u een ander product aanbiedt dan die waarmee u zich in eerste instantie bij heeft aangemeld, kan de organisatie uw deelname weigeren. Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen, objecten in de locatie. Gebruik van spijkers en dergelijke is niet toegestaan, wel gebruik van touw etc. Het is niet toegestaan uw stand verder uit te breiden zonder toestemming van de organisatie.

 

Standhouders dienen zich te conformeren aan richtlijnen voor aankleding van de stand, zoals netjes afrokken van de kraam, geen gebruik felle helwitte spaarlampen en afschermen van de verlichting, zodat lampen aan het oog van het publiek onttrokken zijn. Standhouders dienen hun personeel en zichzelf representatief aan te kleden conform het festivalconcept en dienen hun best te doen binnen grenzen van redelijkheid om een professionele stand uit te stralen.

 

Gebruik van de kraam: Indien een deelnemer op de aanvangstijd niet is verschenen dan vervalt de stand aan de organisatie. Het is niet toegestaan om de kraam door te verkopen, te verhuren of te verpachten aanandere partijen. Deelnemers dienen zich te houden aan de toegewezen stand. Er mag geruild worden maar dit dient in onderlinge overeenstemming met overige deelnemers te geschieden. De stand mag niet worden verplaatst; er dient immer minimaal 3,5 meter doorrijbreedte te worden vrijgehouden als calamiteitenroute.

 

Tijdens de evenement: Standhouders dienen zich te houden aan de openings- en sluitingstijden van stands, zoals door de organisator aangegeven en/of vermeld in de officiële programma’s. De standhouders zorgt er voor dat de stand voor openingstijd van de festival is opgezet en te allen tijden bemand is.

 

Indien een deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren dat een goede uitvoering wordt bemoeilijkt, kan deze door de organisatie van (voortzetting van) de festival worden uitgesloten zonder restitutie van reeds betaalde gelden. Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer.

 

Het is niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van festival de stands te ontruimen.

 

Het is uitdrukkelijk verboden om zelf bouwwerken, rekken etc mee te nemen en/ of op te zetten en te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie. Voor een dergelijk verzoek neemt u contact op met info@moshimoshifair.nl. U bent vrij om materialen op de gehuurde meters tafel te plaatsen tot een maximum hoogte van 2 meter en alleen als de veiligheid van u, onze standhouders, vrijwilligers, bezoekers en andere aanwezigen niet in gevaar komt. Dit geheel ter beoordeling van de organisatie.

 

Het is verboden om te flyeren zonder toestemming van de organisatie. Indien er toch word geflyerd zonder toestemming volgt er een direct opeisbare boete van € 200,- per overtreding. Flyers uitdelen vanuit de stand of in een straal van 1 meter van de stand is wel toegestaan.

 

Het is verboden om etenswaren te verkopen/ weg te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie. Indien dit toch gebeurt volgt er een direct opeisbare boete van €300,- per overtreding

 

De standhouder zal geen artikelen verkopen in strijd met de wet of goede zeden. Indien dergelijke goederen worden aangetroffen, zal de standhouder eenmalig gevraagd worden desbetreffende producten (of overige producten die niet aan voorgaande voldoen) te verwijderen. Bij weigering of tweede overtreding wordt deze overeenkomst van rechtswege ontbonden en dient de standhouder de evenementlocatie te verlaten. Hierbij zal geen restitutie plaatsvinden van de standkosten en wordt er een “no show fee” in rekening gebracht. De standhouder verplicht zich ook in dit geval de “no show fee” binnen 14 dagen na evenementsdatum te betalen.

 

Het is de organisatie of door de organisatie aangewezen persoon of partijen te allen tijden toegestaan om goederen van de standhouder te inspecteren om toe te zien dat bovenstaande wordt nageleefd. Bij overtreding van bovenstaande regels is de standhouder aansprakelijk voor door de organisatie als gevolg hiervan geleden schade, waaronder aan de organisatie opgelegde boetes.

 

Na afloop van de evenement: Na afloop van het evenement op dag 1 en 2 dient de gehuurde ruimte en de stand schoon en netjes achter gelaten te worden. Laat geen rommel achter. Maak gebruik van eigen vuilniszakken. Zet geen afval in de openbare vuilnisbakken. Afval dient altijd meegenomen te worden. Indien u toch afval achter laat, volgt er een direct opeisbare boete van 500 euro. Indien de verwerkingskosten hoger zijn dat 500 euro, worden ook deze kosten nog in rekening gebracht. Het is op geen enkele wijze toegestaan om uw afval achter te laten op de locatie van het evenement.

 

Exclusiviteits beleid: Het is niet toegestaan om samen te werken met een ander Sushi Festival of hoofdzakelijk sushi gerelateerd festival tot drie kalenderjaar na plaatsvinden van het Rotterdam International Sushi Festival op 09/10 september 2017. Indien hier een wens voor is dient dit van te voren geaccordeerd te worden door International Sushi Festival VOF. Indien hier sprake van is zal International Sushi Festival het recht hebben niet meer samen te werken met deelnemer. Ook is International Sushi Festival gerechtigd om een boete bedrag van €1500 EUR per deelgenomen evenement te eisen van deelnemer.

 

Overige:

De organisatie behoudt zich het recht voor om uw standplaats binnen de locatie te wijzigen.

 

De organisatie spant zich in overige verzoeken van deelnemers in te willigen maar kan niet ten alle tijden instaan voor de realisatie ervan.

 

De organisatie behoudt het recht om deelname te weigeren. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade.De deelnemer neemt op eigen risico deel aan de festival. Daarnaast kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand. Inschrijven houdt in dat de standhouder akkoord gaat dat de organisatie op geen enkele manier aansprakelijk is voor eventuele geleden verliezen, vermogensschade, omzetderving of welke schade dan ook tijdens festival.

 

De organisatie levert stands bestaande uit kramen met een plank en een dak en/of tafels en/of vrije ruimte voor eigen invulling. De afmetingen worden van tevoren gecommuniceerd naar de deelnemers.

 

De organisatie is niet aansprakelijk voor mankementen in de aangeboden waar. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van de verkoopwaar.

 

De organisatie streeft naar een zo gevarieerd mogelijk aanbod. Maar in het geval van import of inkoop van producten, kan de organisatie niet garanderen dat er geen andere deelnemer met dezelfde producten zal staan. De deelnemer zelf is te allen tijden verantwoordelijk voor de originaliteit van zijn aanbod.

 

De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.

 

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie ook.

 

De organisatie is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan organisatie en die krachtens de Nederlandse wet of de in maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend.

 

Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie. 

Mede mogelijk gemaakt door:

Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring