Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Definities: Het terrein: Het terrein waar Moshi Moshi Fair plaats vindt. Stand: Kraam of andere plek waar de deelnemer zijn/haar producten aanbiedt.

Aanmelding

De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers te selecteren.

Enig recht op een plaats wordt pas verkregen nadat betaling is geschied en bevestiging is verkregen.

Op het inschrijfformulier kunnen specifieke wensen worden aangegeven. De organisatie doet haar uiterste best om hier rekening mee te houden, maar kan niet garanderen dat de betreffende wens wordt ingewilligd, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Annulering

Annulering dient schriftelijk en gedateerd te gebeuren. Annuleren is gratis tot 3 weken voor aanvang van de Moshi Moshi Fair.

Annulering later dan 3 weken voor aanvang van Moshi Moshi Fair: 100% van de reserveringswaarde.

Betaling

Betaling dient bancair te geschieden.

Indien betaling niet is ontvangen binnen de aangegeven betalingstermijn kan deelname komen te vervallen.

Na akkoord van de organisatie, mag een stand worden gedeeld. Het aanbrengen van partners is op eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer evenals het verrekenen van de kosten.

Voor een tweede stand betaalt de deelnemer het volledige tarief.

Indien de deelnemer geen gebruik wenst te maken van een stand dient evengoed het volledige tarief voldaan te worden. De organisatie is niet verplicht betaling te retourneren bij onvrede van de deelnemer, tenzij zulks redelijkerwijs verwacht kan worden.

Stroom

De organisatie levert alleen stroom, mits dit puur noodzakelijk is voor de verkoop van de waar. Indien de deelnemer stroom nodig heeft is hij/zij zelf verantwoordelijk voor een haspel en geschikte stekkers.

Stroom zal alleen beschikbaar zijn na opgave van de hoeveelheid benodigde stroom (aangegeven in watt) en betaling ervan.

Opgave van stroombenodigdheden dient minstens een week voor aanvang schriftelijk te zijn doorgegeven aan de organisatie.

Aankomst en laden en lossen

Houdt u aan de opbouw- en afbouwshift en de route die u door de organisatie gegeven is.

Auto’s mogen alleen op het terrein staan om te laden en te lossen. De tijd hiervoor bedraagt maximaal 45 minuten.

Het terrein dient na aanvang/afsluiting van de Fair vrij te zijn van gemotoriseerd verkeer. Uitzondering vormen diegene die daarvoor een ontheffing hebben aangevraagd.

Bij aankomst op het terrein wordt u door de organisatie de route naar uw stand gewezen. Deelnemers dienen deze instructies op te volgen.

Het is niet mogelijk uw auto te parkeren op het terrein, tenzij zulks schriftelijk is gecommuniceerd door de organisatie. Men dient stapvoets met de alarmlichten aan over het terrein te rijden.

Tijdens het inrichten van uw stand

Deelnemers dienen de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s te houden en ervoor te zorgen dat de lostijd zo kort mogelijk is.

Het product waarmee de deelnemer zich inschrijft is gelijk aan het artikel dat op de Moshi Moshi Fair wordt aangeboden. Dit om een goed gesorteerd aanbod te behouden. Als u een ander product aanbiedt dan die waarmee u zich in eerste instantie bij heeft aangemeld, kan de organisatie uw deelname weigeren.

Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen, objecten en groenvoorzieningen op het terrein. Gebruik van spijkers en dergelijke is niet toegestaan, wel gebruik van touw etc.

Het is niet toegestaan uw stand verder uit te breiden zonder toestemming van de organisatie.

Gebruik van de kraam

Indien een deelnemer op de aanvangstijd niet is verschenen dan vervalt destand aan de organisatie.

Het is niet toegestaan om de kraam door te verkopen, te verhuren of te verpachten aanandere partijen.

Deelnemers dienen zich te houden aan de toegewezen stand. Er mag geruild worden maar dit dient in onderlinge overeenstemming met overige deelnemers te geschieden.

De stand mag niet worden verplaatst; er dient immer minimaal 3,5 meter doorrijbreedte te worden vrijgehouden als calamiteitenroute.

Tijdens de Moshi Moshi Fair

Indien een deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren dat een goede uitvoering wordt bemoeilijkt, kan deze door de organisatie van (voortzetting van) de Fair worden uitgesloten zonder restitutie van reeds betaalde gelden.

Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door dedeelnemer te verhalen op de deelnemer.

In geval van bakken of braden dient de deelnemer in het bezit te zijn van een draagbaar blustoestel. Het blustoestel moet op een direct bereikbare plaats zijn aangebracht en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Het blustoestel moet ten minste een keer per jaar door een deskundige op de goede werking worden gecontroleerd.

Wanneer de aard van de werkzaamheden het noodzakelijk maakt om onverpakte levensmiddelen met de handen aan te raken, moet er een voorziening aanwezig zijn om de handen goed te kunnen wassen. Dit kan onder meer door het installeren van een jerrycan met een kraantje, zeep en papieren handdoekjes.

Gebruik van LPG anders dan t.b.v. voortstuwing van een motortuig is ten strengste verboden.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In het geval dat etenswaar wordt aangeboden moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet in acht worden genomen. Wij verwijzen met name naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel.

Verkoop van alcohol is niet toegestaan, tenzij goedkeuring van de organisatie is verkregen, men voldoet aan de voorwaarden gesteld in bovengenoemde regelingen en men in bezit is van een sociale hygiëne diploma.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de de stands te ontruimen. Het is niet toegestaan de doorgangsroute te belemmeren.

Na afloop van de Moshi Moshi Fair

Vanaf het eindtijdstip van de Fair kunnen deelnemers het terrein per auto weer bereiken om te laden. Laat geen rommel achter. Maak gebruik van vuilniszakken. Afval dient altijd meegenomen te worden. Bij het achterlaten van afval, kan een boete worden opgelegd door de organisatie. Lege flessen dient men ook mee te nemen. Houd rekening met collega’s en bezoekers wanneer de auto wordt opgehaald. Het is niet toegestaan de doorrijroutes te blokkeren. Om uiterlijk 20.30 dienen de stands leeg te zijn.

Overige

De organisatie behoudt zich het recht voor om de locatie binnen het terrein te wijzigen.
De organisatie spant zich in overige verzoeken van deelnemers in te willigen maar kan niet ten alle tijden instaan voor de realisatie ervan.
- Het is niet toegestaan om producten aan te bieden die in strijd zijn met de Nederlandse wet.
- De organisatie behoudt het recht om deelname te weigeren.
- De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade.
- De deelnemer neemt op eigen risico deel aan de Moshi Moshi Fair. Daarnaast kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving, door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.
- De deelnemer zelf is verantwoordelijk voorzieningen te treffen in geval van slecht weer. Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen, gebouwen en groenvoorzieningen op het terrein.
- De organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen. De organisatie levert stands bestaande uit kramen met een plank en een dak en/of tafels en/of vrije ruimte voor eigen invulling.
- De afmetingen worden van tevoren gecommuniceerd naar de deelnemers.
- Bij algehele afgelasting van de markt wegens onvoorziene omstandigheden ontvangt de deelnemer 50% restitutie van het inschrijfgeld. - De organisatie is niet aansprakelijk voor mankementen in de aangeboden waar.
- De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van de verkoopwaar.
- De organisatie streeft naar een zo gevarieerd mogelijk aanbod. Maar in het geval van import of inkoop van producten, kan de organisatie niet garanderen dat er geen andere deelnemer met dezelfde producten zal staan. De deelnemer zelf is te allen tijden verantwoordelijk voor de originaliteit van zijn aanbod.
- De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.
- De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie ook.
- De organisatie is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan organisatie en die krachtens de Nederlandse wet of de in maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend. Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.